Depunerea dosarelor de burse pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022 se va face până  VINERI - 08.10.2021, la secretariatul unității.

CONDIȚII ȘI ACTE NECESARE pentru acordarea burselor de merit,  studiu, ajutor social.

Bursele de merit şi Bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Dosarul va contine:

Dosarele vor contine:

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:
a) orfani de ambii părinți sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

Dosarul bursa de orfan va contine:

Dosarul bursa de boala va contine:

b) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1. au rezultate deosebite la învățătură: sunt promovați și nota 10 la purtare în primul semestru al anului școlar

2. nu realizează un venit net mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693 lei – studii medii/ 707 lei – studii superioare/ 887 lei – construcții);
3. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți  / reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.
Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie (1040 lei/ 1060 lei – studii superioare/ 1331 lei – construcții).
Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor nete lunare ale familiei, la fel ca la bursa de ajutor social.
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

Dosarul pentru celelalte tipuri de burse de ajutor social va contine:

 

Decizia de numire a Comisiei pentru  programe de susținere educațională aici