Ținte strategice


2017-2018

1. Introducerea inovațiilor didactice în predarea disciplinelor de specialitate

2. Reducerea ratei abandonului și a celor neșcolarizați până la eradicarea fenomenului

3. Promovarea în comunitate a unei imagini pozitive a școlii

4. Atragerea resurselor extrabugetare

5. Dezvoltarea parteneriatelor locale

 


2016-2017

1. Integrarea copiilor cu CES si personalizarea procesului didactic și adaptarea lui la nevoile specifice acestora

2. Amenajarea spațiilor destinate recreerii elevilor în concordanță cu nevoile de relaxare ale elevilor

3. Asigurarea calității în educație și formarea profesională;

4. Promovarea valorilor europene și stimularea învățării pe tot parcursul vieții;

5. Perpetuarea tradițiilor și obiceiurilor locale

6. Promovarea parteneriatelor cu factorii educativi la nivel local/ județean/național/ internațional.

 


2015-2016

1. Ambientarea spațiilor de învățământ pentru a-l face funcțional, modern și atrăgător

2. Asigurarea în fiecare an școlar, pentru fiecare cadru didactic din școală a cel puțin 10 ore de pregătire prin cursuri de perfecționare, în funcție de nevoile identificate

3. Derularea de programe educaționale specifice

4. Parteneriate între școli privind stabilirea de relații între grupuri de persoane, facilitând raportarea românilor la standardele europene

5. Îmbunătățirea continuă a rezultatelor elevilor

 


2014-2015

1. Realizarea unui management performant care să asigure dezvoltarea instituțională a Școlii Gimnaziale “Grigore Silași” Beclean.

2. Asigurarea egalității de șanse a tinerilor și accesului acestora la educație;

3. Asigurarea calității în educație și formarea profesională;

4. Promovarea valorilor europene și stimularea învățării pe tot parcursul vieții;

5. Eficientizarea procesului de învățământ în toate compartimentele sale: școlarizare–frecvență / conținut-calitate / performanță și succes școlar;

6. Promovarea parteneriatelor cu factorii educativi la nivel local/ județean/național/ internațional.

 


2013-2014

I. Creșterea calității serviciilor oferite de școală prin dezvoltarea unei culturi a calității țintind excelența, la nivelul tuturor departamentelor instituției;

II. Oferirea de șanse egale la educație de calitate pentru toți copiii;

III. Creșterea atractivității școlii prin oferirea de programe educaționale diverse, creative și de înaltă calitate (servicii lingvistice, proiecte europene, parteneriate cu școli din țară și din străinătate)

IV. Dezvoltarea școlii prin formarea cadrelor didactice;

V. Asigurarea bazei materiale și continuarea dezvoltării și modernizării ei.

 


2012-2013

I. Reconsiderarea managementului la nivelul unității. Implicarea tuturor factorilor în luarea deciziilor;

II. Crearea unui climat de siguranță fizică și psihică atât în rândul personalului cât și în rândul elevilor;

III. Atingerea parametrilor cantitativi și calitativi pentru depunerea candidaturii și obținerii statutului de “Școală Europeană”;

IV. Reducerea absenteismului și ameliorarea rezultatelor școlare;

V. Asigurarea bazei materiale și continuarea dezvoltării și modernizării ei.

 


2011-2012

1. Implementarea strategiilor de evaluare cu scop de orientare și optimizare a învățării

2. Monitorizarea, prevenirea și reducerea absenteismului

3. Realizarea unui cadru instituțional privind asigurarea calității educației și dezvoltarea sistemului de control managerial intern

4. Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare și comunicare în domeniul prevenirii și combaterii fenomenelor de violență în școală, al asigurării siguranței și securității elevilor

5. Asigurarea egalității de șanse și sporirea accesului la educație

6. Monitorizare și evaluarea rezultatelor la  examene naționale, concursuri (elevi, cadre didactice)

7. Asigurarea bazei legislative

8. Asigurarea bazei materiale