Lista procedurilor formalizate conform Instrucțiunii 1/2018 a Ministerului Educației și Cercetării

Codul de etică aici

Elaborarea codului de etică aici

Desemnare consilier de etică aici

Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post aici

Delegarea de atribuții aici

Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile aici

Evaluarea performanțelor angajaților aici

Formarea continuă  și perfecționarea personalului angajat aici

 Analizarea și stabilirea structurii organizatorice aici

 Stabilirea obiectivelor unității de învățământ aici

 Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor  aici

 Monitorizarea și raportarea performanțelor aici

 Determinarea expunerii la risc aici

Lista obiectivelor generale şi specifice aici

Regulament de organizare şi funcţionare a SCIM aici

Stabilirea cadrului unitar pentru desfășurarea de către secretariatul tehnic al comisiei a activității de monitorizare, consiliere, îndrumare metodologică și raportare cu privire la dezvoltarea SCIM aici

9.1. Comisia de control intern managerial

Desemnarea Comisiei de control intern managerial aici

Elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale aici

9.2. Serviciul secretariat

Elaborarea și aplicarea deciziilor aici

Constituirea și completarea dosarelor personale ale angajatilor  aici

Emiterea adeverințelor aici

Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare aici

9.3. Serviciul contabilitate

Intocmirea bugetului aici

Intocmirea ALOP aici

Control financiar preventiv propriu aici

Achiziții publice aici

9.4. Serviciul administrativ 

Gestionarea patrimoniului unității de învățământ aici

9.5. Biblioteca

Utilizarea fondului de carte aici

9.6. Consiliul profesoral

Organizarea și funcționare Consiliului profesoral aici

9.7. Consiliul de administrație

Organizarea și funcționare Consiliului de administratie aici

 Supravegherea desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământ  aici

Asigurarea continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ  aici

Realizarea circuitului informaţiilor  aici

Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public  aici

Realizarea circuitului documentelor  aici

Arhivarea documentelor  aici

Raportarea contabilă şi financiară  aici

Realizarea verificării şi evaluării controlului intern managerial  aici